Cáo Phó

” THIÊN CHÚA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT”  ( EP 2,4 ) TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ…